Welke persoonsgegevens slaat Holly Jolly over mij als klant op?

Holly Jolly kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld omdat u die heeft opgegeven via een webformulier, die in een email aan ons heeft gezet of die telefonisch aan ons heeft verstrekt:

 • voornaam en achternaam
 • adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad, land)
 • email adressen
 • telefoonnummer(s)
 • IP-adres

Holly Jolly verwerkt deze persoonsgegevens om een aantal redenen:

 • contact met u op te nemen en onderhouden
 • om facturen aan u te sturen en uw facturen te betalen
 • de onderling overeengekomen diensten te kunnen leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer het nodig is voor de hierboven genoemde redenen of als er een wettelijke plicht bestaat om dit te doen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?  
Holly Jolly geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat doen wij met bezoekersstatistieken van websites?  
De websites die wij beheren houden algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en een aantal gegevens die uw browser meestuurt. Wij verzamelen deze gegevens om analyses te maken van het bezoek- en klikgedrag op deze websites zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en onze systemen beter kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersstatistieken bijgehouden door derden 
Naast de hierboven genoemde algemene gegevens maken enkele van de website van Holly Jolly ook gebruik van de externe diensten om bij te houden hoe bezoekers deze gebruiken en wat de effectiviteit is van ingrepen op de website en van online advertentiecampagnes. Het gaat om de volgende diensten:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Hotjar

Deze diensten hebben allen een eigen privacy beleid. U kunt op de diensten klikken om hier meer over te weten te komen.

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens? 
Holly Jolly beveiligt uw persoonsgegevens op verschillende wijzen om tegen te gaan dat er misbruik van wordt gemaakt, dat onbevoegden er toegang tot krijgen of dat uw persoonsgegevens op andere wijze openbaar worden gemaakt. Wij hebben, onder andere, de volgende maatregelen genomen:

 • Het websiteverkeer is beveiligd via SSL
 • Alleen toegang tot bezoekersstatistieken en persoonsgegevens voor ons personeel dat ermee moet werken
 • Wachtwoordbeleid met twee-factor authenticatie

Als u meer informatie wenst hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, dan kunt u altijd een verzoek sturen naar info@hollyjolly.nl.

Hoe lang bewaart Holly Jolly mijn gegevens?

Indien u geen zakelijke relatie (meer) met ons heeft, bijvoorbeeld omdat wij geen diensten meer aan u leveren of omgekeerd, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens nadat u dit schriftelijk aan ons heeft doorgegeven. Voor bepaalde gegevens (zoals die nodig zijn voor de financiële administratie) bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Aan welke partijen geven jullie mijn persoonsgegevens door?

Wij delen jouw persoonsgegevens met:
Bezorgdienst: PostNL
E-mailings provider: Mailchimp.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2009.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Holly Jolly is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Holly Jolly zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Holly Jolly
Telefoonnummer: (+31) 620199007
KvK: 62482904
BTW: NL139759761B01
Rabobank: NL78RABO0301399476
Email: info@hollyjolly.nl

Klantenservice webwinkel:

De klantenservice van de webwinkel is bereikbaar vanaf dinsdag t/m vrijdag van 12:00 t/m 17:00 uur.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van non-food producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Wegens veiligheids redenen is retourneren van voedingswaren niet mogelijk.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U mag non-food producten retourneren binnen 14 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. U betaald zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling.

Levensmiddelen kunnen niet retour gestuurd worden, levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn.

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Er zijn geen retour of restitutie mogelijkheden op frisdrank in blik wanneer een blik deuken heeft of licht beschadigd is.

Breuk bij chocolade  en chips

Wanneer een holfiguur gebroken geleverd is vergoeden we het product door een nieuw product te versturen of het bedrag terug te storten. Op chocoladerepen en chips geven we geen breuk garantie. Het is niet mogelijk een gebroken reep of chips te retourneren

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen; zoals levensmiddelen
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle door Holly Jolly genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Holly Jolly bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Holly Jolly schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de door Holly Jolly opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

In geval Holly Jolly de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Holly Jolly op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Holly Jolly te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. www.thuiswinkel.org

De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy reglement

1. Wij slaan de volgende gegevens op van jou als klant (verzender): naam, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres en nieuwsbriefvoorkeuren. Daarnaast bewaren we – indien van toepassing – de bedrijfsinformatie (o.a. KvK nummer) en/of andere informatie verkregen via de Kamer van Koophandel. Van de ontvanger slaan we alleen zijn of haar NAW-gegevens en het type adres op. Daarnaast slaan we het telefoonnummer en e-mailadres op indien je hebt aangegeven een “stille hint” te willen sturen.

2. Wij bewaren jouw profiel, NAW-gegevens en e-mailadres zeven jaar, in verband met opgelegde regels vanuit de Belastingdienst. De overige gegevens verwijderen we na twee jaar, in lijn met een richtlijn van de overheid. Dat geldt dus o.a. voor de NAW-gegevens van de ontvangers en eventueel gebruikte foto’s. Wij delen jouw persoonsgegevens (afhankelijk van het type verrassing) met: Eén van onze bezorgers: Paazl, PostNL, Packs, DPD, Comserve of RedjePakketje. Eén van onze productiepartijen: Taartenwinkel. Onze e-mail service provider: e-Village. Onze betalingspartij: Adyen. Met alle partijen waarmee wij gegevens delen hebben wij een bewerkingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat jouw gegevens altijd veilig en voor de juiste doeleinden worden gebruikt

Bezorgkosten en duurzaam verpakken

Verzendtarief Nederland:
Voor bestellingen onder €50,- wordt €5,85 verzendkosten gerekend.
Voor bestellingen boven €50,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendtarief Belgie, Duitsland en Luxemburg:

Voor bestellingen onder €75,- wordt €8,95 verzendkosten gerekend.
Voor bestellingen boven €75,- worden geen verzendkosten berekend.

Duurzaam verpakken:
Wij hergebruiken alle dozen die bij ons binnenkomen. Door dozen te hergebruiken in plaats van direct weg te gooien, kunnen we het milieu enorm ontlasten! Een doos heeft vaak nog een tweede leven. Het oogt weliswaar minder mooi, maar het gaat natuurlijk om de inhoud. De bestelling van uw producten, verpakken wij met de grootste zorg.

Wat is de status van mijn bestelling?

Als je wilt weten waar je bestelling nu is, dan kun je dit terugvinden in je orderhistorie. Ga naar details bij de betreffende bestelling en bekijk de status. Als je niet-ingelogd bent, kun je op het ordernummer klikken in de verzendbevestiging die je per mail hebt ontvangen.
Is je bestelling per koerier verzonden?
Dan kun je via je orderhistorie of in je mail je track and trace bekijken en je bestelling volgen.
Kan je het niet vinden? Stuur dan een e-mail of een bericht via Messenger.

Mijn bestelling is niet bezorgd, wat nu?
Wat vervelend dat jouw bestelling nog niet is bezorgd! We willen je vragen de hele bezorg dag af te
wachten. De bezorger kan bijvoorbeeld ook nog om 22.00 uur langskomen. Ook kan het zijn dat de
ontvanger niet thuis was en dat hij of zij een briefje in de brievenbus heeft gekregen. Misschien heeft
diegene dat nog niet opgemerkt.
Mocht jouw bestelling ook in de avond niet zijn bezorgd en is er verder geen informatie gegeven,
neem dan even contact met ons op. We zoeken het graag voor je uit en lossen het voor je op!

Kan ik een melding ontvangen wanneer mijn bestelling is bezorgd?

Wat als de ontvanger niet thuis is?
Ben je niet in de gelegenheid om het pakketje aan te nemen? Of is er niemand thuis? Dat is geen
enkel probleem! Dan probeert de koerier het eerst even bij de buren. Ook daar niemand thuis? Dan
laat PostNL een briefje voor je achter. PostNL komt dan de volgende werkdag nogmaals langs met uw
pakket.
Lukt het ook de tweede keer niet om je pakket te bezorgen? Dan bewaart PostNL het pakketje voor
je op een PostNL-locatie bij je in de buurt. Je hebt dan twee weken de tijd om het pakket op te halen.
Daarna stuurt PostNL het terug naar de afzender.

Tip: Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als je het pakket ophaalt. PostNL
mag het pakket anders niet aan je meegeven.

Hoe plaats ik een bestelling?

Bestellen bij Holly Jolly doe je eenvoudig door in te loggen met je account en de onderstaande stappen te volgen. Heb je nog geen account? Maak deze dan eerst aan via inloggen/registreren.

 1. Ga naar de webshop van Holly Jolly en selecteer het product van je keuze door erop te klikken.
 2. Klik op de bestel-button om het product in je winkelwagentje te plaatsen. Je kunt rustig verder shoppen.
 3. Als je klaar bent om je bestelling te plaatsen, klik je rechtsboven op ‘mijn winkelwagen’. Controleer je bestelling op de overzichtspagina en kies voor ‘plaats bestelling’. Je komt nu op de pagina waar je je gegevens in kunt vullen.
 4. Kies bij bezorgmethode de gewenste datum en tijdstip voor levering van je bestelling. Je kunt er tevens voor kiezen om de producten op een ander adres of bij een PostNL service punt te laten afleveren.

Is je factuuraders hetzelfde als je verzendadres? Dan hoeft onder factuuradres niets ingevuld te worden, wil je een ander factuuradres opgeven, vul dan het gewenste factuuradres in.

 1. Kies vervolgens onder betaalmethodes de manier waarop je wilt betalen.

Heb je alles ingevuld? Klik dan op ‘naar betalen’. Na akkoord op het overzicht van je gegevens en je bestelling ga je naar een beveiligde omgeving om te betalen en de bestelling af te ronden.

 1. Je ontvangt van ons een bevestiging van je bestelling per e-mail.
 2. Zodra wij je bestelling hebben ingepakt en verstuurd, krijg je van ons een e-mail met een Track & Trace code en een hyperlink waarmee je de status van je bestelling kunt volgen. Als je deze niet ontvangen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Zijn de aangeboden producten inclusief BTW?

Alle producten die we op onze website aanbieden zijn inclusief 9% BTW. Dit wordt ook nog apart vermeld in het winkelmandje.

Kan ik mijn bestelling zelf nog wijzigen als ik deze al heb betaald?

Kan ik mijn bestelling zelf nog wijzigen als ik deze al heb betaald?
Het is helaas niet mogelijk om je bestelling te wijzigen nadat deze betaald is. Dit komt doordat Holly Jolly met een geautomatiseerd verwerkingsproces werkt. Kijk voor het afronden de bestelling dus goed na! Mocht je toch iets willen wijzigen, neem dan snel contact op via onze klantenservice. Wij lossen het voor je op!

Hoe betaal ik mijn bestelling?

Holly Jolly is aangesloten bij Vimexx. Zij garandeert dat je bij HollyJolly.nl veilig en betrouwbaar winkelt. Het maakt daarbij niet uit hoe je betaalt. Je kunt bij Holly Jolly op verschillende manieren betalen. Namelijk;

 • iDEAL
 • PayPal
 • Bancontact
 • Sofort

Betalen met iDeal
iDeal is een online betaalmogelijkheid waarmee je vertrouwd, veilig, gemakkelijk en snel kunt afrekenen bij Holly Jolly. Je betaalt binnen je eigen internet betaalomgeving van je bank.
Het verschil met overmaken is dat alle gegevens al voor je klaar staan. Je kunt het vergelijken met pinnen in de winkel. Makkelijk en met dezelfde strenge beveiligingseisen van je bank.

Betalen met PayPal
PayPal is een betrouwbaar online betalingssysteem. Als je kiest voor PayPal om te betalen
word je na het bestellen direct doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van PayPal. Ben je al bekend bij PayPal dan kun je snel, gemakkelijk en veilig betalen met je eigen PayPal rekening. Als je nieuw bent bij PayPal kun je als gast een betaling doen of een rekening openen en de betaling bevestigen.

Betalen op factuur

Het is alleen voor bedrijven mogelijk om op factuur te betalen. Het betalingtermijn is 14 dagen.

Kan ik een artikel laten inpakken?

Ja, dat is mogelijk. Onder het betreffende product kunt u deze optie aanvinken.

Allergie informatie

Wij hebben een ruim assortiment aan gelatine- gluten-, lactose-,pinda en noot- en suikervrije producten. Doordat wij de producten niet zelf maken kunnen wij niet  garanderen dat het 100% allergenen vrij is.

Kan ik als ontvanger een product ruilen of terugsturen?

Je mag non-food producten retourneren binnen 7 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. Je betaald zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling. Levensmiddelen kunnen niet retour gestuurd worden, levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn.

Het product dat ik heb ontvangen, is defect/kapot/beschadigd. Wat nu?

Wat vervelend dat uw product niet heel is aangekomen. Neem contact met ons op via info@hollyjolly.nl. Dan kijken we samen naar een goed oplossing.